cán bộ công chức

Nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015
Ngày đăng 13/05/2015 | 00:00  | Lượt xem: 103

Ngày 08/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2962/QĐ-HĐTT v/v Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015

 Ngày 08/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2962/QĐ-HĐTT v/v Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015.

Chi tiết Quyết định số 2962/QĐ-HĐTT tải về tại đây

Phụ lục nội dung ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2015 :

   1. Môn thi Kiến thức chung tải về tại đây

   2. Môn Tin học Văn phòng tải về tại đây

   3. Môn Ngoại ngữ tải về tại đây

   4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành : 

       - Lĩnh vực Tài chính tải về tại đây

       - Lĩnh vực LĐTBXH tải về tại đây

       - Lĩnh vực Xây dựng tải về tại đây

       - Lĩnh vực Văn phòng tải về tại đây