CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đống Đa lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Ngày đăng 24/09/2018 | 17:00  | Lượt xem: 233

Ngày 24/9/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 345/TB-UBND về việc tham gia ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Đống Đa; danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn quận năm 2019.

Chi tiết Thông báo số 345/TB-UBND tải về tại đây.