Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chung về HĐND Quận
Ngày đăng 06/12/2009 | 00:00  | Lượt xem: 6696

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HĐND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN
TT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ               Điện thoại         
1  Lê Tiến Nhật  Chủ tịch HĐND Quận 38.515.280 
2  Đinh Thị Lan Hương  Phó Chủ tịch HĐND 38.512.062 
3  Võ Hồng Vinh  Phó Chủ tịch HĐND 38.513.525 

 

BAN PHÁP CHẾ
TT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ           Điện thoại             
1  Nguyễn Thanh Tùng

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trưởng ban

38.510.258
2  Nguyễn Phú Bình Phó ban  32.247.928

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ        Điện thoại                
1  Nguyễn Thị Minh Hiền

 Trưởng ban Dân vận Quận ủy

Trưởng ban

35.118.743
2  Nguyễn Linh Nga  Phó ban  32.247.928