QUY ĐỊNH CHUNG

Quy trình thực hiện: Sau khi các tổ chức, cá nhân gửi nội dung câu hỏi đến website của UBND Quận sẽ được xử lý theo quy trình như sau:

Bước 1:Lãnh đạo Phòng Quản Lý đô thị phân công chuyên viên tham mưu, tổng hợp (1/2 ngày)

Bước 2: Chuyên viên được phân công tổng hợp (1 ngày)

Bước 3: Lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị kiểm tra thống nhất nội dung trả lời (1/2 ngày)

Bước 4: Phòng Quản lý đô thị tổng hợp gửi báo cáo xin ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND Quận nội dung thông tin, trả lời (đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Quận) (1 ngày)

Bước 5: Phòng Quản lý đô thị cung cấp thông tin trả lời đến tổ chức, cá nhân trên website) (2 ngày)

Tổng hợp thời gian: từ khi tiếp nhận đến khi trả lời, cung cấp thông tin trên website: 5 ngày làm việc (không tính thời gian ngày nghỉ)