Danh sách các tài liệu về Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Kiểm tra xử lý các vi phạm trong quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư :

- Tài liệu “Những nội dung cần biết về Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư” tải về tại đây.

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ngày 25/11/2014.

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.- Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.