Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3579

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

59 Hoàng Cầu

Email : bqldadtxd_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Hoàng Hà  Giám đốc 38 517 485
 Trương  Thế Khôi  Phó Giám đốc 35 110 687