Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 780

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

277 Tôn Đức Thắng

Email : bqldadtxd_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Anh Tuấn  Giám đốc 38 517 485
 Nguyễn Hoàng Hà  Phó Giám đốc 35 110 687
 Trương  Thế Khôi  Phó Giám đốc