chế độ chính sách

Áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Publish date 09/05/2018 | 15:32  | View Count: 612

Ngày 07/05/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, thuộc Sở, cơ quan tương đương Sở, thuộc UBND Quận, huyện, thị xã có trách nhiệm, thẩm quyền được giao hoặc ủy quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; các doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn hoặc được giao cung ứng các dịch vụ công ích theo quy định; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được quy định hoặc được ủy quyền giải quyết TTHC sẽ áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích theo quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các Thủ tục dịch vụ công sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công, được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở, cơ quan tương đương Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng thực hiện thủ tục dịch vụ công.

Chi tiết Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND tải về tại đây./.