CÔNG AN CÔNG AN

Công an Quận
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 35117

Công an Quận

CÔNG AN QUẬN

382 Khâm Thiên

Email : ca_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đức Long  Trưởng CA Quận

 024 351 48235

 069 219 6394

 Tạ Văn Hùng  Phó Trưởng CA Quận

 024 351 48232

 069 219 6456

 Đỗ Hồng Minh  Phó Trưởng CA Quận  024 351 35375
 Nguyễn Tiến Đạt  Phó Trưởng CA Quận  
 Lê Văn Hiến  Phó Trưởng CA Quận  
 Nguyễn Minh Thành  Phó Trưởng CA Quận  
 Vũ Văn Thi  Phó Trưởng CA Quận