PHÒNG TƯ PHÁP PHÒNG TƯ PHÁP

Phòng Tư pháp
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4099

Phòng Tư pháp

PHÒNG TƯ PHÁP

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Chí Long  Trưởng phòng 38 517 125
 Phạm Thị Hồng Hải  Phó trưởng phòng  
 Lê Thị Thu Giang  Phó trưởng phòng 35 114 556

 

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp, chi tiết tải về tại đây.