SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
Publish date 10/10/2009 | 16:41  | View Count: 853

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Đặng Việt Quân  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526   phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND 38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND   32 247 968   phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
  Lê Ngọc Hân  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 
 Võ Hồng Phương
  Ủy viên UB

 39 396 394

 35 148 235

 
 Ngô Doãn Cương   Ủy viên UB

  35 118 240

 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Mạnh Thắng  Ủy viên UB  38 518 851  bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Hoàng Thị Phương 

Ngọc

  Ủy viên UB   pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB   ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB   ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB    pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB   pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB    ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB    pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB    pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB   pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Thị Hoàng Ngân  Ủy viên UB   pyt_dongda@hanoi.gov.vn