Government legal document Government legal document

Legislation code Subject Issuing date File attach
2/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua , khen thưởng trên địa bàn Quận Đống Đa 01/12/2020
1/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa , một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Đống Đa 28/11/2020
11/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về Về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2018 19/12/2017
10/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh ,bố sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa 19/12/2017
09/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ Tịch UBND quận Đống Đa khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2017
08/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBDN quận và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Đống Đa,khóa XIX ,nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2017
07/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 30/06/2017
06/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về Thông qua Dự kiến danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2018 30/06/2017
05/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về Đầu tư, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, lắp đặt trang thiết bị thể thao tại các vườn hoa, sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn Quận 30/06/2017
04/2017/NQ- HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa 02/06/2017