HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp
Ngày đăng 03/08/2019 | 17:30  | Lượt xem: 180

Ngày 03/08/2019, Phường Trung Tự đã tổ chức Lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận, chú trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra toàn quận, Quận Đống Đa đã xây dựng 09 mô hình tuyên truyền trong đó có các mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch quận khẳng định sau hơn 2 năm triển khai 02 bộ Quy tắc ứng xử gắn với thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình 07-CTr/QU ngày 15/1/2016 của Quận uỷ Đống Đa về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận đã thể hiện tinh thần phục vụ, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ, tiếp xúc với người dân; giải quyết các TTHC theo đúng chức trách, nhiệm vụ giao; nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng chí Phan Hồng Việt- Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Lễ phát động

Đồng chí cũng yêu cầu căn cứ mô hình điểm tổ chức tại phường Trung Tự, UBND 21 phường tiếp tục xây dựng  mô hình bộ phận “Một cửa” giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp của đơn vị mình; đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt./.

Một số hình ảnh mô hình điểm tại phường Trung Tự