HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

Quận Đống Đa: Chủ động, linh hoạt và đổi mới trong các hoạt động của HĐND
Ngày đăng 22/12/2023 | 07:36  | Lượt xem: 158

Năm 2023, các hoạt động của HĐND quận Đống Đa đã tiếp tục được đổi mới, linh hoạt, chủ động và chất lương, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao.

Điểm nhấn trong hoạt động năm 2023 là với sự quyết tâm, linh hoạt, đổi mới từ tư duy tới hành động, tập thể Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND, các Đại biểu HĐND quận đã hoàn thành toàn diện các chương trình, kế hoạch đã đề ra…

Đại biểu HĐND quận Đống Đa nêy ý kiến tại một phiên giải trình về công tác cải cách hành chính.

Đại biểu HĐND quận Đống Đa nêy ý kiến tại một phiên giải trình về công tác cải cách hành chính.

Chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, với vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND quận,  Ủy ban MTTQ quận và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Quận ủy và các Nghị quyết của HĐND quận.

Ngoài ra, chỉ đạo quyết liệt, chủ động xây dựng, triển khai các Chương trình công tác, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của luật, linh hoạt, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của quận trong tình hình mới.

Cụ thể, HĐND quận đã tích cực, chủ động, sắp xếp khoa học trong công tác chuẩn bị tổ chức các Kỳ họp. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong 10 tháng năm 2023, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề bàn, quyết định về công tác nhân sự của HĐND, UBND quận và một số nội dung liên quan tới công tác đầu tư, ngân sách theo thẩm quyền. Các Kỳ họp đã được tổ chức chặt chẽ, bài bản, thông suốt.

Năm 2023, các đại biểu HĐND quận đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử đảm bảo đúng quy định. Tổng số đã có 16 cuộc tiếp xúc cử tri thường kỳ, tiếp thu 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong tháng 10/2023, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với nội dung “Công tác cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn quận”…

Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND quận được triển khai nghiêm túc, tăng cường về chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề bức thiết xuất phát từ thực tiễn, HĐND quận đã lựa chọn 3 nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp: Lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đầu tư công; Nhóm vấn đề liên quan tới công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị; Lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế - giáo dục.

Thường trực HĐND đã tổ chức thành công, chất lượng 2 Phiên giải trình của Thường trực HĐND về: Công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quận; Cải cách hành chính và công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm chợ tự phát, vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn.

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND trong năm 2023 tiếp tục được đổi mới và số lượng các cuộc giám sát, khảo sát tăng lên rõ rệt đạt cả chất và lượng. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm,Thường trực, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đã chủ động và khẩn trương lựa chọn nội dung và triển khai các hoạt động giám sát theo Nghị quyết của HĐND và chương trình công tác đề ra...

Trong năm 2023, Thường trực HĐND quận Đống Đa đã tổ chức thành công, chất lượng 2 Phiên giải trình.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND quận Đống Đa đã tổ chức thành công, chất lượng 2 Phiên giải trình.

Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ quận và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và tình hình thực tiễn của quận.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII và 7 Chương trình công tác của Quận ủy.

Ngoài ra, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. Thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội” và Kế hoạch số 251-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND Thành phố.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND quận và tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND quận…

(Theo https://kinhtedothi.vn/)