HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

TT HĐND quận và TT HĐND 21 phường giao ban triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Ngày đăng 13/01/2020 | 18:59  | Lượt xem: 295

Ngày 13/01/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND 21 phường triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2019, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND quận bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Thành phố, Nghị quyết Đại hội 27 Đảng bộ Quận, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận để thể chế hóa, ban hành chương trình hoạt động để chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của quận Đống Đa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện; trong đó việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng quận đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Điểm nhấn trong hoạt động của TT HĐND các cấp quận Đống Đa năm 2019 là cấp quận đã tổ chức được 02 phiên giải trình, 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề, nghiên cứu và điều chỉnh phương thức tiếp dân của đại biểu, hoạt động giám sát chuyên đề tăng 02 đợt so với năm 2018. Cấp phường đảm bảo 100% HĐND các phường tổ chức các phiên giải trình trong các phiên họp của TT HĐND, trong đó có nhiều phường tổ chức được 02 phiên.  Kỳ họp thường kỳ giữa năm được tổ chức đổi mới, chất lượng. Các hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, nhiều đổi mới.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện tốt. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả; Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng; đặc biệt việc chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các phường tổ chức phiên giải trình được triển khai khá tốt, đạt kết quả thiết thực. Việc điều hòa hoạt động giữa hai kỳ họp được duy trì trong đó công tác chỉ đạo, điều hòa công việc và phối hợp giữa các Ban, Văn phòng được thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Bước sang năm 2020, Thường trực HĐND các cấp sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động  hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền, cử tri và nhân dân trong quận; Tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, cụ thể trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như : Thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 27, các Nghị quyết của HĐND Thành phố và HĐND quận…, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2016- 2021; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận hiệu quả, đúng luật; Lựa chọn,  chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức phiên giải trình của TT HĐND; Tập trung triển khai các chương trình giám sát, khảo sát của TT và các Ban HĐND các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn;…