HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND QUẬN ĐỐNG ĐA
Ngày đăng 10/11/2022 | 14:17  | Lượt xem: 799

Ngày 10/11/2022, HĐND quận Đống Đa khóa XX tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, hôm nay, HĐND quận Đống Đa khóa 20 tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì kỳ họp, cùng tham dự có đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí Thư Quận Ủy và các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Quận, lãnh đạo MTTQ, các vị đại biểu HĐND Quận, các phòng, ban, đơn vị.

Trong những năm qua HĐND quận Đống Đa không ngừng đổi mới về tổ chức và hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thì yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết định chính là năng lực của từng đại biểu HĐND trên tất các phương diện. Từ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đại biểu trong hoạt động độc lập cho đến việc thực hiện vai trò trách nhiệm của từng đại biểu trong trong cơ quan thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri.

Sau khi thống nhất với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận, tại kỳ họp, HĐND Quận đã tiến hành hai nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận:

Cho ý kiến về dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực Đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những năm tiếp theo”.

Thông qua một số nội dung khác do UBND quận trình thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Cũng tại Kỳ họp HĐND Quận thông qua: phê duyệt chủ trương một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025 và việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư của ngân sách quận năm 2022. Nhiều nội dung quan trọng, với nhiều vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Kinh tế xã hội của quận trong năm 2022 và năm tiếp theo đã được xem xét, một cách thấu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm.

  Trên cơ sở các nội dung trên tại kỳ họp này, HĐND Quận sẽ thông qua 3 Nghị quyết: trong đó có 1 nghị quyết của HĐND về việc xin ý kiến vào Đề Án; và  2 Nghị quyết  do UBND Quận trình.