HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận ủy Đống Đa chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thường trực Thành uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 28/07/2021 | 16:22  | Lượt xem: 245

Ngày 28/7, Quận ủy Đống Đa đã ban hành Văn bản số 616-CV/QU về chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thường trực Thành uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.