HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận ủy Đống Đa giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế tại tổ chức Đảng trực thuộc trong các cơ sở y tế
Ngày đăng 22/04/2022 | 16:45  | Lượt xem: 132

Sáng ngày 21/4/2022 Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế tại tổ chức Đảng trực thuộc trong các cơ sở y tế.

Mục đích cuộc giám sát để giúp cấp uỷ đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế; chỉ rõ những mặt làm được, những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời giúp cấp uỷ rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch. Qua công tác Giám sát giúp cho các cấp uỷ phát hiện kịp thời những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy./.