khoa học công nghệ

Phát động phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ.
Ngày đăng 19/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 190

Quận Đống Đa phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ.

Trong những năm qua, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ chưa được triển khai, thực hiện ở các cấp, các ngành, các đơn vị. Để phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác, UBND quận Đống Đa đã phát động phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ.

1. Về Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác là hoạt động sáng tạo gắn liền với quá trình làm việc nghiên cứu có tác dụng trực tiếp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; được Hội đồng xét duyệt sáng kiến khoa học kỹ thuật cơ quan công nhận và đưa vào áp dụng.

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác có thể là:

- Sáng kiến cải tiến chế độ, phương pháp làm việc của đơn vị;

- Sáng kiến cải tiến các quy trình nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

- Sáng kiến về nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí;

- Sáng kiến cải tiến về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

          2. Về Đề tài khoa học là công trình nghiên cứu đảm bảo có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến, tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi hoặc đề tài triển khai ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

3. Áp dụng công nghệ là việc nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường sinh thái.

tin tức sự kiện