KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tuyên truyền thực hiện Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày đăng 24/02/2023 | 17:18  | Lượt xem: 24

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 30/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuyên truyền thực hiện Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Chi tiết xem tại đây)