phòng tài chính kế hoạch

Phòng Tài chính Kế hoạch
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1411

Phòng Tài chính Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

328 Khâm Thiên

Email : ptckh_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Đình Tam  Trưởng phòng 35 117 336
 Vũ Đình Khôi  Phó trưởng phòng 35 117 339
 Phạm Thị Lệ Chi  Phó trưởng phòng 35 113 573
  Phó trưởng phòng 35 113 573