PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Phòng Tài chính Kế hoạch
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4373

Phòng Tài chính Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptckh_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Đình Tam  Trưởng phòng 35 117 336
 Nguyễn Doãn Thành  Phó trưởng phòng 35 117 339
 Phạm Thị Lệ Chi  Phó trưởng phòng 35 113 573
 Nguyễn Mạnh Hiếu Phó trưởng phòng 35 113 573