phòng tài nguyên môi trường

Phòng Tài nguyên Môi trường
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1479

Phòng Tài nguyên và Môi trường

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

279 Tôn Đức Thắng

Email : ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Xuân Tiến  Trưởng phòng 35 118 239
 Nguyễn Đình Phương  Phó trưởng phòng 38 512 388
 Nguyễn Mạnh Dũng  Phó trưởng phòng