phòng y tế

Phòng Y tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2446

PHÒNG Y TẾ

82 Nguyễn Khuyến

Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thị Đào  Trưởng phòng  35 112 907
 Nguyễn Thị Thúy Ngân  Phó trưởng phòng 35 132 258