Quản lý đô thị

Tập huấn công tác Giải phóng mặt bằng
Ngày đăng 08/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 192

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ- UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 25/3/2016, UBND Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn công tác Giải phóng mặt bằng cho các cán bộ làm công tác Giải phóng mặt bằng tại quận và phường.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố đã phân tích những điểm mới, điểm sửa đổi của Quyết định 32/2015 so với Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội như : “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện” (điều 4), “Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện là cơ quan thường trực, đầu mối chuyên môn giúp UBND cấp huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...”

tin tức mới nhất