XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tham gia ý kiến dự thảo Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015; danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Quận năm 2015
Ngày đăng 24/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 72

Ngày 18/9/2014, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 317/TB- UBND thông báo về việc Tham gia ý kiến dự thảo Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015; danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Quận năm 2015.


Thực hiện Văn bản số 4426/STNMT-KHTH ngày 14/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện, danh mục dự án, công trình thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Văn bản số 6391/UBND-TNMT ngày 27/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện, danh mục dự án, công trình thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2015;

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát danh mục công trình đã ghi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và Danh mục công trình các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận đã xây dựng Dự thảo Danh mục các công trình danh mục dự án, công trình thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2015 (gửi kèm danh mục dự thảo).

UBND quận Đống Đa đề nghị Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang từ Quận đến cơ sở, ngoài việc tổ chức lấy ý kiến cho toàn bộ Dự thảo Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Quận Đống Đa, cần tổ chức lấy ý kiến cụ thể hơn về những nội dung liên quan trực tiếp đến nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án năm 2015 của cơ quan mình.

Thường trực HĐND, UBND các phường, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương tập trung tổ chức lấy ý kiến nhân dân cụ thể, sát thực về những nội dung liên quan trực tiếp đến nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

               Ý kiến đóng góp được gửi bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Đống Đa hoặc qua hệ thống cổng thông tin điện tử của Quận trước ngày 20/10/2014.

Chi tiết thông báo số 317/TB- UBND tải về tại đây

Danh mục dự thảo tải về tại đây