TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND Quận khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 27/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 3513

Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND Quận khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND quận Đống Đa khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Các báo cáo, tờ trình:

a. Báo cáo thường kỳ:

1.1 UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 của quận Đống Đa.

1.2 UBND quận báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 (trong đó có phần đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2018); dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.

1.3 UBND quận trình danh mục, kế hoạch phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2019.

1.4 UBND quận trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa (trong đó có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn từ 2016 đến nay).

1.5 UBND quận trình điều chỉnh Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017.

1.6 UBND quận trình HĐND quận điều chỉnh Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

1.7 UBND quận trình HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

1.8 UBND quận báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

1.9 UBND quận trình báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả công  tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

1.10 UBND quận trình về việc phân bổ biên chế đối với các phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019.

1.11 Thường trực HĐND quận báo cáo tổng hợp ý kiến và kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND.

1.12 Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

1.13 Viện kiểm sát nhân dân quận báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

1.14 Toà án nhân dân quận báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

1.15 MTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

1.16 Các Ban HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của Ban; Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo quy định và sự phân công của Thường trực HĐND quận.

b. Báo cáo chuyên đề:

1.17 UBND quận báo cáo thực hiện kết luận 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND quận năm 2018.

1.18 UBND quận báo cáo Kế hoạch tổ chức và hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa(1789-2019) trên địa bàn quận Đống Đa.

1.19 UBND quận báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2018-2020.

2. Dự kiến các Nghị quyết trình HĐND quận xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8.

2.1 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận Đống Đa năm 2019.

2.2 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 quận Đống Đa.

2.3 Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  giai đoạn 2016-2020 quận Đống Đa.

2.4 Nghị quyết Điều chỉnh Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017.

2.5 Nghị quyết Điều chỉnh Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

2.6 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

2.7 Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu.

2.8 Nghị quyết về việc phân bổ biên chế đối với các phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019.