Danh sách các tài liệu về Cấp giấy phép xây dựng; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng:

- Tài liệu “Những nội dung cần biết về Cấp giấy phép xây dựng; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng” tải về tại đây.

- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/04/2018 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20/06/2012.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2014.

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ.

- Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ.

- Quy chuẩn số QCXDVN 01: 2008/BXD của Bộ Xây dựng.

- Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 9411:2012.