TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thể lệ cuộc thi viết bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội 2024
Ngày đăng 20/06/2024 | 17:39  | Lượt xem: 59

Công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, có quyền gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi viết bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội 2024.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT

Về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 149/QĐ-BVMT ngày 20 tháng 06 năm 2024)

Để góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân; chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm tiếp tục đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra, đồng thời nhằm triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024; Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức Chương trình)

Ban Tổ chức Chương trình ban hành Thể lệ cuộc thi viết như sau:

Mục đích:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra.

- Triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

- Tuyên truyền các mô hình mới, kinh nghiệm hay, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong đề xuất các giải pháp, các công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường; trong phản ánh, nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp hữu hiệu cho việc đảm bảo môi trường Thành phố.

- Huy động được sự vào cuộc, chung tay của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tham gia bảo vệ môi trường.

Phạm vi, đối tượng tham gia:

2.1. Phạm vi:

Cuộc thi viết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình, kinh nghiệm, các công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường; đề xuất, hiến kế giải pháp cải thiện môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các bài dự thi có 02 loại:

+ Bài gửi về Ban Tổ chức

+ Bài đăng trên các ấn phẩm của Kinh tế & Đô thị, các báo Hà Nội và Trung ương, từ 01/10/2023 đến 30/9/2024.

2.2. Đối tượng:

Công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, có quyền gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký có quyền gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc thi nhưng tác phẩm không được xét chọn tặng giải thưởng.

Yêu cầu đối với tác phẩm:

3.1. Nội dung tác phẩm:

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 cần tập trung vào các chủ đề:

- Phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có các hoạt động nổi bật bảo vệ môi trường.

- Giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phản ánh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, như: ô nhiễm không khí, đất và nước, tiếng ồn,...Những vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chống rác thải nhựa và túi ni lông; đa dạng sinh học, phát triển đô thị xanh,… Qua đó nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc bảo vệ môi trường Thành phố.

- Nội dung các bài dự thi cần bám sát công tác triển Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/07/2017 UBND Thành phố Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

3.2. Thể loại và hình thức:

- Là các bài viết báo chí giải pháp, phóng sự ảnh, tác phẩm báo chí đa phương tiện, nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, longform... đăng trên báo in và báo điện tử của báo Kinh tế & Đô thị, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội từ 01/10/2023 đến tháng 30/9/2024.

- Tác phẩm phải phản ánh khách quan, trung thực, không hư cấu.

- Tác phẩm dài kỳ, không quá 5 kỳ (cùng 1 chủ đề, là loạt bài, không phải chùm bài)

- Bài dự thi gửi đăng trên báo Kinh tế & Đô thị, các báo của Trung ương và Hà Nội được viết bằng tiếng Việt, đánh máy, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman gửi bản mềm qua thư điện tử (email) của Ban Thư ký Chương trình (không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả).

- Không vi phạm bản quyền, không sao chép tài liệu người khác, trừ trường hợp trích dẫn để minh họa, khi trích dẫn minh họa phải chú thích rõ ràng nguồn trích dẫn (đối với tác phẩm thể loại nghiên cứu).

- Trong tác phẩm thể hiện đầy đủ thông tin của tác giả bài viết gồm: họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc, thư điện tử (email).

(Các trường hợp tác phẩm không được xét giải thưởng: không đầy đủ thông tin tác giả, vi phạm bản quyền, gửi không đúng thời hạn, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm).

Sử dụng Tác phẩm:

- Ban Tổ chức Chương trình có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm tham dự trong thời gian diễn ra Cuộc thi; có quyền lựa chọn các bài viết có chất lượng để đăng trên các ấn phẩm của báo Kinh tế & Đô thị (tác giả được hưởng nhuận bút theo qui định của Báo).

- Các bài đoạt giải được sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông của giải và báo Kinh tế & Đô thị.

Ban Giám khảo:

- Thành phần Ban giám khảo Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 do Ban Tổ chức thành lập.

- Ban Giám khảo căn cứ kết quả thu nhận tác phẩm để thực hiện công tác chấm giải theo Thể lệ cuộc thi viết và quy định của Ban Tổ chức.

Chấm giải:

- Gồm 3 vòng: Sơ loại; Sơ khảo và Chung khảo.

- Cách thức chấm: Do Ban Tổ chức ban hành quy định cụ thể.

Giải thưởng Cuộc thi:

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 17 giải, cụ thể như sau:

- 01 giải Đặc biệt, tổng trị giá 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng chẵn)

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng chẵn/giải)

- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 7.000.000 đồng/giải (Bảy triệu đồng chẵn/ giải)

- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng chẵn/giải)

- 10 giải khuyến khích: trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng chẵn/giải)

- Giải phụ: Ban Tổ chức sẽ có hình thức khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất, các tác phẩm có đề xuất, sáng kiến hay; các tác phẩm vào vòng chung khảo.

(Kinh phí cho giải thưởng và các hoạt động của cuộc thi bao gồm nguồn ngân sách cấp và nguồn xã hội hóa)

Thời gian tổ chức - địa điểm nhận tác phẩm

8.1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 30/09/2024 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến đối với thư điện tử). Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

- Thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: dự kiến trước 30/11/2024.

8.2. Địa điểm nhận bài viết tham dự:

- Địa chỉ: Ban Đô thị - Báo Kinh tế & Đô thị, số 21, phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thư điện tử: thivietvemoitruongbaoktdt@gmail.com.

- Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Trưởng Ban Đô thị, điện thoại: 098.747.9898.

Mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024” có thể tìm hiểu thông tin trên báo Kinh tế & Đô thị điện tử tại địa chỉ: http://kinhtedothi.vn hoặc trên ấn phẩm báo in báo Kinh tế & Đô thị.

(Theo https://kinhtedothi.vn/)