thi đua khen thưởng

Thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Đống Đa năm 2015
Ngày đăng 20/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 407

Ngày 09/02/2015, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND v/v tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Quận, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010- 2015.

     Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010- 2015.

     UBND quận Đống Đa đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Quận, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010- 2015. 

Chi tiết kế hoạch 34/KH-UBND tải về tại đây

Chi tiết Hướng dẫn 180/HD-HĐTĐKT tải về tại đây