thi đua khen thưởng

Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" .
Ngày đăng 19/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 374

Ngày 04/11/2013, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 150/KH- UBND v/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2013.

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục Pháp luật; Nghị định 28/NĐ- CP ngày 14/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch 164/KH- UBND ngày 25/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013.

Ngày 04/11/2013, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 150/KH- UBND v/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2013.

Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của của Ngày pháp luật, để Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, qua đó giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, tạo chuyển biến mới về hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (thứ 7).

Chi tiết Kế hoạch 150/KH- UBND tải về tại đây