Thông tin đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính : 02435.132.487

- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính : 0343.353.268

- Ban Tiếp công dân Quận : 02435.134.247

- Trưởng ban Tiếp công dân quận: 0865.967.388

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận: 0866.900.655

- Văn thư quận : 02438.512.212

2. Địa chỉ thư điện tử:

- vanthu_dongda@hanoi.gov.vn

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý tổ chức, công dân !