Thông tin đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

- Chánh Văn phòng HĐND& UBND quận- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC : 02438.513.524/0988.553.006

- Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND quận, Trưởng ban Tiếp công dân quận : 0435.135.609/0903.441.983

2. Địa chỉ thư điện tử:

- vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý tổ chức, công dân !