Thông tin người phát ngôn

 

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

 

Đồng chí   : Võ Nguyên Phong

 

Chức vụ    : Chủ tịch UBND quận

 

Điện thoại : 0903 422 832

 

Email          : vonguyenphong_dongda@hanoi.gov.vn