THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Đống Đa : Ban hành 02 bộ tài liệu về Cấp giấy phép xây dựng và Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.
Ngày đăng 26/02/2020 | 12:04  | Lượt xem: 251

Ngày 19/02/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 249/UBND-QLĐT v/v triển khai thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng và quản lý nhà chung cư trên địa bàn Quận.

Theo đó, UBND Quận giao phòng Quản lý đô thị quận thực hiện rà soát, biên tập, số hóa các quy định, các tình huống đưa vào hệ thống các văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Quận.

Chi tiết tài liệu “Những nội dung cần biết về Cấp giấy phép xây dựng; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng” tải về tại đây.

Chi tiết tài liệu “Những nội dung cần biết về Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư” tải về tại đây.

Danh sách các tài liệu liên quan :

1. Về Cấp giấy phép xây dựng; Kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng:

- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/04/2018 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20/06/2012.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2014.

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ.

- Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ.

- Quy chuẩn số QCXDVN 01: 2008/BXD của Bộ Xây dựng.

- Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 9411:2012.

2. Về Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Kiểm tra xử lý các vi phạm trong quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư :

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ngày 25/11/2014.

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.

- Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.