THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Một số Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
Ngày đăng 23/07/2020 | 09:18  | Lượt xem: 109

Ngày 07/07/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về một số Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo đó, ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố như : lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lệ phí hộ tịch, phí thư viện, phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai...

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. UBND Thành phố tiếp tục xây dựng đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Rà soát những khoản phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những khoản phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương; nghiên cứu Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội để kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện thu phí, lệ phí.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau của Hội đồng nhân dân Thành phố:

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 07/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Chi tiết Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND tải về tại đây./.