THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Chính thức bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Ngày đăng 01/06/2020 | 10:47  | Lượt xem: 151

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 01/2020/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau đây:

1. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

3. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Thể thức và cách trình bày văn bản hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

Chi tiết Thông tư 01/2020/TT-BNV tải về tại đây./.