TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 62

Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Theo đó, tại điều 3 của Nghị định, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được sửa đổi, bổ sung như sau :

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2016./.