TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 13/11/2023 | 19:55  | Lượt xem: 1671

Ngày 10/11/2023, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo số 578/TB-UBND V/v lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thông báo số 578/TB-UBND V/v lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Công văn số 599/VNC-ĐT ngày 09/11/2023 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội V/v Triển khai lấy ý kiến với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông báo số 1063/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND Thành phố Hà Nội V/v Kết luận của UBND Thành phố về báo cáo nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết dự thảo Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đây.