TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

Đại hội đại biểu quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 19/07/2020 | 18:40  | Lượt xem: 174

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Trong không khí Nhân dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); 130 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đóng Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo” sẽ được long trọng tổ chức trong 03 ngày từ ngày 21 đến ngày 23/7/2020, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Quận Đống Đa.

????????????????????????????????????????????????

Chủ đề Đại hội là: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, ANH HÙNG, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Trong nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kinh nghiệm gần 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII, Nhân dân Quận Đống Đa đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXVII đã đề ra. Trong đó 12/12 chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu dịch chuyển đúng hướng, thu ngân sách liên tục vượt mức Thành phố giao. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, quản lý trật tự đô thị được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh, làm thay đổi rõ về chất lượng và diện mạo đô thị của Quận. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, các thiết chế văn hóa cơ sở, hệ thống trường lớp được đầu tư, cải tạo phục vụ thiết thực nhu cầu và đời sống nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố, tăng cường. Việc ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, một số việc khó tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ được giải quyết thành công. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp được củng cố. Những kết quả công tác của Quận đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô và đất nước mở ra triển vọng phát triển bền vững đối với nhiệm kỳ tiếp theo.

Từ thực tiễn và kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân Thành phố, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Thành phố vào tình hình thực tiễn của Quận; tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, các Quận, Huyện, Thị xã; các cơ quan thông tấn báo chí, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với những nhiệm vụ lớn và khó khăn, phức tạp.

Thứ hai, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng việc thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới Nhân dân tạo sự động thuận xã hội.

Thứ ba, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu, đề cao tính nêu gương, tự phê bình và phê bình; cầu thị, lắng nghe, quyết tâm khắc phục các hạn chế khuyết điểm; tạo môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo; xây dựng niềm tin và khuyến khích tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Coi trọng công tác tổng kết đánh giá, đúc kết các bài học kinh nghiệm để nhân rộng.

Thứ tư, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng và phản biện của Nhân dân để kịp thời kiến nghị bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp với đặc thù của Quận và để chính sách đi vào cuộc sống phục vụ người dân.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đến đời sống vật chất và tinh thần của độ ngũ cán bộ công chức.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Quận Đống Đa quyết tâm tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; Lấy mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng bộ và Chính quyền; Xây dựng quận Đống Đa giầu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển Quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Với những mục tiêu cụ thể: Phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, ý chí khát vọng vươn lên; đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng; Kinh tế tăng trưởng cao hơn giai đoạn 2015-2020, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá xã hội và bảo vệ môi trường; Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ, Thương mại - Công nghiệp, Xây dựng; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số; phát triển các dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, chất lượng cao; dịch vụ công nghệ - viễn thông, dịch vụ tài chính - ngân hàng; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phát triển du lịch xanh thân thiện với môi trường; Bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người có công, người thuộc đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ thu nhập thấp; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Quyết liệt triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm; Nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý đô thị (dân cư, đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông…); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị; phát triển đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đô thị; Phát triển Văn hoá - Xã hội, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, và các di tích lịch sử, công trình văn hoá, các lễ hội trên địa bàn Quận. Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các thiết chế văn hoá, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo các giá trị văn hoá nghệ thuật mới, gắn phát triển văn hoá với kinh tế du lịch; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo đảm cuộc sống an ninh an toàn, bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Củng cố, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

??????????????????