Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3057

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP

GD THƯỜNG XUYÊN

6 Phạm Ngọc Thạch

Email : ttgdnngdtx_dongda@hanoi.gov.vn

 Nghiêm Văn Xuân  Giám đốc  02435 739 314
 Trần Tấn Anh  Phó Giám đốc  02438 523 097
 Lê Thành Trung  Phó Giám đốc  02438 529 152
 Văn phòng    02438 525 063