VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI ) về Xây dựng và phát triển văn hóa , con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 09/02/2021 | 15:28  | Lượt xem: 34

Ngày 08/02/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI ) về Xây dựng và phát triển văn hóa , con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận Đống Đa

Chi tiết Kế hoạch số 69/KH-UBND tải về tại đây./.