Thông tin đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận: 0965.173.572

- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: 0904.306.707

- Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng ban Tiếp công dân quận: 0965.784.717

2. Địa chỉ thư điện tử:

- vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý tổ chức, công dân !