Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Quận Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND phường Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
3 Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND phường Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
4 Tiếp công dân tại cấp xã UBND phường Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
5 Xử lý đơn tại cấp xã UBND phường Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn
6 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại UBND phường Giáo dục và đào tạo
7 Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND phường Giáo dục và đào tạo
8 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND phường Giáo dục và đào tạo
9 Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND phường Giáo dục và đào tạo
10 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND phường Giáo dục và đào tạo
11 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
12 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp Quận Phổ biến giáo dục pháp luật
13 Công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp Quận Phổ biến giáo dục pháp luật
14 Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (ATTP) đối với Cá nhân Cấp Quận Y tế
15 Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (ATTP) đối với Tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
16 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
17 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 thuộc thẩm quyền của UBND Quận Cấp Quận Y tế
18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
19 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet
20 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận Viễn thông và Internet