trung dạy nghề trung dạy nghề

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1829

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP

GD THƯỜNG XUYÊN

6 Phạm Ngọc Thạch

Email : ttgdnngdtx_dongda@hanoi.gov.vn

 Nghiêm Văn Xuân  Giám đốc 38 523 097
 Trần Tấn Anh  Phó Giám đốc