CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
Ngày đăng 10/10/2009 | 16:41  | Lượt xem: 1123

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Đặng Việt Quân  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526   phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND 38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND   32 247 968   phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
  Lê Ngọc Hân  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 
 Võ Hồng Phương
  Ủy viên UB

 39 396 394

 35 148 235

 
 Ngô Doãn Cương   Ủy viên UB

  35 118 240

 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Mạnh Thắng  Ủy viên UB  38 518 851  bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Hoàng Thị Phương 

Ngọc

  Ủy viên UB   pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB   ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB   ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB    pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB   pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB    ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB    pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB    pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB   pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Thị Hoàng Ngân  Ủy viên UB   pyt_dongda@hanoi.gov.vn