ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 9597

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA

279 Nguyễn Lương Bằng

Email : ubmttq_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thị Minh Hiền Chủ tịch 35 335 858
 Nguyễn Minh Hùng Phó chủ tịch 22 129 908