SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6426
Phòng Quản lý đô thị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6050
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 10815
Ban Quản lý Chợ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4709
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9310
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng ...

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7940
Phòng Tư pháp

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 10351
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Y tế

Publish date 16/04/2016 | 16:59  | View Count: 1439
Phòng Y tế

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 15265
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra ...

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7118
Phòng Tài nguyên và Môi trường