CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3831
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35...

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4086
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6609
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3770
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3646
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3321
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3474
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2974
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2692
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3113
PHÒNG Y TẾ 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112...

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4143
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra 35...

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3078
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Thanh tra Quận

Publish date 18/12/2013 | 00:00  | View Count: 2155
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...