CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Y tế

Publish date 16/04/2016 | 16:59  | View Count: 2353
Phòng Y tế

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9640
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng ...

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 16438
Phòng Kinh tế

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 10655
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Nội vụ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 12700
Phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6626
Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài chính Kế hoạch

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7176
Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên Môi trường

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7419
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 8901
Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4883
Phòng Văn hóa và Thông tin

Thanh tra Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 16164
THANH TRA QUẬN 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra ...

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9821
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Phòng Văn hóa Thông tin

Publish date 19/12/2013 | 00:00  | View Count: 448
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 101 Nguyễn Lương Bằng Email : pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn  Đặng Thị Mai  Trưởng phòng 38 511 306 ...

Thanh tra Quận

Publish date 18/12/2013 | 00:00  | View Count: 3512
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...