CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 11804
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6276
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2978
TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP GD THƯỜNG XUYÊN 6 Phạm Ngọc Thạch Email : ttgdnngdtx_dongda@hanoi.gov.vn  Nghiêm Văn Xuân ...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 5913
TRUNG TÂM VĂN HÓA TTTT 75 Đặng Văn Ngữ Email : ttvhtttt_dongda@hanoi.gov.vn  Trần Quang Long  Giám đốc  02438 574...