HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

HĐND Quận Đống Đa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND bầu
Ngày đăng 20/12/2023 | 12:31  | Lượt xem: 209

Tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Cường -  Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:  34/34          phiếu    ( Tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:     0     phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:     0     phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

2. Ông Nguyễn Phú Bình -  Trưởng Ban pháp chế HĐND Quận.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:         31/34  phiếu    ( Tỉ lệ: 91.17  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:           3/34  phiếu     (Tỉ lệ:  8.83    % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:                 0 phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

3. Bà   Nguyễn Linh Nga - Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND Quận

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:    30/34  phiếu    ( Tỉ lệ:  88.23  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:    04/34  phiếu    (Tỉ lệ:   11.77  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:          0  phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

4. Ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:   31/34  phiếu ( Tỉ lệ:   91.17  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:     3/34  phiếu    (Tỉ lệ:    8.83   % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:       0     phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

5. Ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Quận;

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:        30/34    phiếu    ( Tỉ lệ:   88.24 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:          3/34    phiếu    (Tỉ lệ:      8.83 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:          1/34    phiếu    (Tỉ lệ:      2.93% tổng số phiếu).

6. Ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Quận;

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 32/34           phiếu    ( Tỉ lệ:    94.12 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:   2/34           phiếu    (Tỉ lệ: 5.88 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:    0               phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

7. Ông Ngô Doãn Cương - Ủy viên phụ trách Thanh tra Nhà nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:  29/34          phiếu    ( Tỉ lệ:  85.29 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:    3/34          phiếu    (Tỉ lệ:    8.83  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:     2/34         phiếu    (Tỉ lệ:    5.88 % tổng số phiếu).

8. Ông Nguyễn Cao Đoàn - Ủy viên phụ trách Quân sự

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:     28/34     phiếu    ( Tỉ lệ: 82.35 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:      5/34      phiếu     (Tỉ lệ:   14.71% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:       1/34     phiếu    (Tỉ lệ:   2.94 % tổng số phiếu).

9. Ông Nguyễn Trọng Hải - Ủy viên phụ trách Văn phòng HĐND-UBND

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:     26/34       phiếu    ( Tỉ lệ:  76.47 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:       8/34       phiếu    (Tỉ lệ:   23.53% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:        0           phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

10. Bà  Lê Ngọc Hân - Ủy viên phụ trách Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:  32/34          phiếu    ( Tỉ lệ:   94.12 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:   2/34           phiếu    (Tỉ lệ:   5.88 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:    0               phiếu    (Tỉ lệ:              % tổng số phiếu).

11. Bà  Trịnh Đan Ly - Ủy viên phụ trách Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:       24/34     phiếu    ( Tỉ lệ:  70.59 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:         8/34     phiếu    (Tỉ lệ:    23.53 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:         2/34      phiếu    (Tỉ lệ:    5.88 % tổng số phiếu).

12. Bà  Lê Thị Hoàng Ngân - Ủy viên phụ trách Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:     28/34   phiếu    ( Tỉ lệ:   82.35 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:       5/34   phiếu    (Tỉ lệ:    14.71% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:       1/34   phiếu    (Tỉ lệ:   2.94 % tổng số phiếu).

13. Ông Trương Minh Quang - Ủy viên phụ trách quản lý đô thị

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:   28/34 phiếu    ( Tỉ lệ:   82.35 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:     5/34 phiếu    (Tỉ lệ:   14.71  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:      1/34 phiếu    (Tỉ lệ:   2.94 % tổng số phiếu).

14. Ông Vũ Đình Tam - Ủy viên phụ trách Tài chính - Kế hoạch

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:      21/34  phiếu    ( Tỉ lệ: 61.76 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:      11/34  phiếu    (Tỉ lệ:   32.35  % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:        2/34  phiếu  (Tỉ lệ: 5.89 % tổng số phiếu).

15. Ông Nguyễn Đình Tiên - Ủy viên phụ trách Lao động TB&XH

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:    28/34 phiếu    ( Tỉ lệ:  82.35 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:     4/34  phiếu    (Tỉ lệ: 11.76 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:      2/34 phiếu    (Tỉ lệ:  5.89 % tổng số phiếu).

16. Ông Vũ Xuân Tiến - Ủy viên phụ trách Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:  28/34 phiếu    ( Tỉ lệ:  82.35 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:   5/34  phiếu    (Tỉ lệ:   14.71 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:   1/34  phiếu    (Tỉ lệ:  2.94 % tổng số phiếu).

17. Bà  Phạm Thị Trinh - Ủy viên phụ trách Kinh tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao

:     27/34 phiếu    ( Tỉ lệ:  79.41 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm

:      5/34  phiếu    (Tỉ lệ:   14.71 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:      2/34  phiếu    (Tỉ lệ:    5.88 % tổng số phiếu).