CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách năm 2022

Ngày 04/01/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2022.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2020

Ngày 13/10/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 2020.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2019

Ngày 27/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2019 của quận Đống Đa.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020

Ngày 13/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018

Ngày 22/7/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của quận Đống Đa.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2019

Ngày 17/01/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2019.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2017

Ngày 26/7/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2017 của quận Đống Đa.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2018

Ngày 09/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2018.