CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020

Ngày 13/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2019

Ngày 17/01/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2019.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2018

Ngày 09/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2018.