TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - MTTQ; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023
Ngày đăng 08/02/2023 | 11:30  | Lượt xem: 345

Sáng ngày 08/02/2023, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - MTTQ; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023

Năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định chủ đề công tác:“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; là năm bản lề, then chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn mới (2021 - 2025). Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Tại Hội nghị Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã thống nhất các nội dung, chương trình phối hợp công tác như sau: 

1. Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 10 chương trình công tác lớn khóa XVII của Thành ủy Hà Nội; 07 Chương trình toàn khóa của Quận ủy Đống Đa và các nhiệm vụ trọng của Thành phố, Quận, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2023; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triểncủa Thành phố Hà Nội, đổi mới nội dung, phương thức phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các biện pháp vừa phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 vừa tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh theo hướng hiện đại.

2. Phối hợp chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định các giải pháp, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề có sự tham gia của các tri thức, chuyên gia đầu ngành chuyên sâu trên các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của quận để phát huy trí tuệ, sức mạnh và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng chính quyền. Tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiến nghị với các sở, ngành, UBND Thành phố, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết các vụ việc còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn Quận.

- Tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát theo chương trình kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hội nghị phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội vào các nội dung dự thảo của UBND chuẩn bị trình HĐND thông qua.

- Phối hợp thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện chủ đề  công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; hành động với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và với tư duy phát triển bền vững gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ trong năm 2023.

4. Phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình điểm tại các phường theo Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố Hà Nội, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, trường học và các đơn vị văn hóa; gia đình học tập, xã hội học tập; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiếp tục đẩy mạnh tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  “Người tốt việc tốt”, “Đoàn kết sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai cuộc vận động Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng”…; huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.

5. Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, duy trì các hoạt động phối hợp giao ban, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2023.

6. Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nội dung hoạt động của các vị Đại biểu Quốc hội Hà Nội và Đại biểu HĐND Thành phố tại đơn vị bầu cử Quận.

7. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong năm 2023.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Quận cũng đã thống nhất Chương trình phối hợp hành động năm 2023 như sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

- Tổ chức tuyên truyền và phát động đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; 07 Chương trình công tác Quận ủy Đống Đa.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham gia hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo nhằm củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh theo hướng hiện đại.

- Tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng” gắn với thực hiện Chương trình 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động.

Tuyên truyền các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Người tốt việc tốt”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,  tổ chức các hình thức tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm theo từng chủ đề phù hợp với đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực và hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lưu ý: Các hoạt động tuyên truyền cần gắn chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

2. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua

2.1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; hành động với tinh thần đổi mới sáng tạo và với tư duy phát triển bền vững.

2.2. Các tổ chức chính trị - xã hội Quận lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Nâng cao chất lượng: gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; gia đình học tập, xã hội học tập; thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng; hưởng ứng việc tang văn minh, tiến bộ, việc cưới, lễ hội trang trọng vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

- Thực hiện văn minh đô thị: vận động Nhân dân chấp hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng giao thông, mất mỹ quan đô thị; thực hiện vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường cộng đồng khu dân cư, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, không đun bếp than tổ ong...

- Vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”; các loại quỹ cứu trợ khác…

2.3. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Động viên Nhân dân nêu cao tinh thần dân tộc, tiêu dùng hàng Việt Nam là yêu nước, thay đổi nhận thức thói quen chuộng hàng ngoại, khuyến khích động viên tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất hàng hóa có uy tín chất lượng cao, bảo vệ hàng hóa Việt và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tích cực tham gia bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023.

- MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội Quận tổ chức Hội chợ hàng Việt, giới thiệu các sản phẩm vùng miền.

2.4. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện của Quận, Thủ đô, Đất nước.

- Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; thực hiện tốt công tác chăm sóc đối với người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), chăm lo các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam...

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, nêu gương sáng, gương người tốt việc tốt, cán bộ công chức kỷ cương, văn hóa; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

- Phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Phối hợp tuyển chọn, xét công nhận các công trình, sáng kiến, ý tưởng mới.

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình trong Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc.

- Phối hợp tổ chức Liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Quận, Thủ đô, Đất nước.

3. Nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến Nhân dân

- Phối hợp nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân,tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội; tập hợp phản ảnh ý kiến chính đáng của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Giám sát, đôn đốc việc giải quyết và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

- Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên giám sát thực hiện Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34; đặc biệt là các nội dung công khai dân chủ: dân được biết, dân được bàn, dân được làm, dân kiểm tra.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (có Kế hoạch riêng ).

- Vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện dân chủ ở cơ sở.